Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van My Happy Birds, gevestigd te Haarlem.

 Versie geldig vanaf 1 november 2018

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van My Happy Birds. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van My Happy Birds.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. My Happy Birds behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door My Happy Birds erkend.
1.4 My Happy Birds garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering


2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt binnen 3 werkdagen.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal My Happy Birds bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van My Happy Birds zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door My Happy Birds geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen


3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan My Happy Birds heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij My Happy Birds. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt My Happy Birds er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

5. Gegevensbeheer


5.1 Indien u een bestelling plaatst bij My Happy Birds, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van My Happy Birds. My Happy Birds houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 My Happy Birds respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 My Happy Birds maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie en conformiteit


6.1 My Happy Birds zal de tekeningen zoveel mogelijk conform de wens van de klant laten drukken. My Happy Birds stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de afnemer bij het gebruik van My Happy Birds.nl software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van My Happy Birds blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken/ bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan My Happy Birds) deze gebreken onmiddellijk op de dag van in ontvangstneming van de bestelling, het schriftelijk te melden aan My Happy Birds. De afnemer dient tegelijkertijd de bewijzen vast te leggen dat de geleverde zaak die verkeerd, beschadigd, ondeugdelijk of incompleet is, door middel van een foto van de bestelling aan My Happy Birds toe te sturen. De afnemer dient de schriftelijke melding van de gebreken samen met de foto’s van de betreffende zaak op de dag van in ontvangstneming naar My Happy Birds toe te sturen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door My Happy Birds gegrond worden bevonden, zal My Happy Birds de geleverde zaken kosteloos vervangen. Iedere aansprakelijkheid van My Happy Birds voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 My Happy Birds is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid of onbewuste roekeloosheid van de afnemer.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens My Happy Birds in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparen en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van My Happy Birds en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt My Happy Birds zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden My Happy Birds slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van My Happy Birds gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 My Happy Birds kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen My Happy Birds en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door My Happy Birds op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 My Happy Birds behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen van tekeningen, die gegevens bevatten betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van My Happy Birds gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite van My Happy Birds zijn met de hand getekend door Joanne van Kallen. Deze tekeningen worden vervolgens geprint. De geprinte tekeningen zijn het verkoopproduct in de webshop. Indien een tekening in opdracht wordt gemaakt, dan heeft de opdrachtgever de keuze om de originele tekening en/of de geprinte tekening te kopen.

10. Overmacht


10.1 My Happy Birds is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van My Happy Birds alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 My Happy Birds behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is My Happy Birds gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien My Happy Birds bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid


11.1 My Happy Birds is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud


12.1 Eigendom van alle door My Happy Birds aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij My Happy Birds zolang de afnemer de vorderingen van My Happy Birds uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van My Happy Birds wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door My Happy Birds geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan My Happy Birds of een door My Happy Birds aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin My Happy Birds haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht My Happy Birds zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing -en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan My Happy Birds.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen My Happy Birds en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij My Happy Birds er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Auteursrecht/ intellectueel Eigendom


14.1 Op alle tekeningen, printen en werken van Joanne van Kallen/My Happy Birds geldt 
© copyright en genieten auteursrechtelijke bescherming. My Happy Birds geeft als enige toestemming voor het openbaar maken, (door in druk te laten verschijnen op bijv. kaarten, vertonen verkopen, tentoonstellen, uploaden op internet), het (gedeeltelijke) verveelvoudigen, het bewerken of nabootsing van de werken. My Happy Birds bepaalt op welke manier, wanneer en waar de werken openbaar of verveelvoudigd mogen worden. My Happy Birds heeft het recht zich te verzetten als anderen de werken verminken of aantasten of onder een andere naam publiceren. Bij het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in handen van de maker en mag de licentienemer alleen dát doen wat er afgesproken is en schriftelijk is vastgelegd.

15. Privacy


15.1 Bij levering van eigen beeldmateriaal door een opdrachtgever, is deze zelf verantwoordelijk voor de inhoud. My Happy Birds zal nimmer het door de opdrachtgever verstrekte beeldmateriaal zonder toestemming aan derden beschikbaar stellen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Indien My Happy Birds vaststelt dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal My Happy Birds hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.